ورود شماره کارت

مشتری گرامی لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید :
  • تنها شماره کارت های ایران زمینی قابل ثبت می باشد
  • برای هر شماره کارت می توان 10 شماره موبایل ذخیره کرد
  • برای هر شماره موبایل می توان 10 شماره کارت ذخیره کرد
  • شماره کارت خود را با فونت انگلیسی تایپ کنید

شماره کارت 16 رقمی خود را وارد کنید :